Regulamin

Regulamin

Regulamin Sprzedaży / Ogólne Warunki Sprzedaży dla umów zawieranych na odległość, za pośrednictwem Portalu Internetowego www.pinapple.pl
obowiązujący od dnia 01.08.2018r.

Portal pinapple.pl działa na ogólnych zasadach platform sprzedaży internetowej market place.


I. Postanowienia Ogólne

 1. Niniejszy Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży oferowanych produktów przez podmioty oferujące swoje produkty na Portalu Internetowym www.pinapple.pl prowadzonym przez AC Media UG z siedzibą w Niemczech, D-66111 Saarbruecken, St. Johanner Str. 41-43.
 2. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Portalu Internetowego www.pinapple.pl pomiędzy składającym zamówienie  Klientem a Sprzedawcą.
 3. Kupującym może być każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zarejestrowana wcześniej na Portalu Internetowym www.pinapple.pl, stosownie do zasad korzystania z Portalu
 4. Każdy Klient dokonujący zakupu produktów oferowanych przez Sprzedających na Portalu Internetowym www.pinapple.pl jest obowiązany uprzednio zapoznać się z niniejszym regulaminem.


II. Przedmiot Sprzedaży

 1. Przedmiotem sprzedaży są produkty prezentowane na stronach przez Udostępniającego Portal a oferowane okazjonalnie lub w ramach działalności Sprzedawcy, na stronach udostępnionego mu Portalu internetowego.
 2. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia do sprzedaży rzeczy wolnych od wad zgodnie z postanowieniami art. 556 oraz 556¹– 556³ ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U.2017.459 t.j. z dnia 2017.03.02 ze zm.).
 3. Ceny wszystkich produktów prezentowanych i oferowanych na stronach  Portalu internetowego przez  Sprzedawcę wyrażone są w Złotych Polskich.
 4. Sprzedawca dokonuje bieżącej aktualizacji oferty swoich produktów prezentowanych na stronach Portalu  internetowego www.pinapple.pl, stosownie do zawartej umowy z właścicielem Portalu.
 5. Płatność za realizację zamówienia między Sprzedającym a Klientem następuje w jeden z poniższych sposobów:

        - przelewem, przed dostawą towaru na rachunek bankowy Portalu (przedpłata),

         - za pobraniem,

6. Właściciel Portalu, stosownie do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2017.683 t.j. z dnia 2017.03.30) oraz do obowiązujących przepisów Kodeksu Cywilnego, pozostawia wyłącznie w ramach realizacji stosunku handlowego Klienta oraz Sprzedawcy wszelkie kwestie z tytułu wzajemnej odpowiedzialności za dostarczenie towaru obarczonego jakimikolwiek wadami fizycznymi lub prawnymi, odstąpienia od umowy Sprzedaży czy też jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych z tym związanych, nie ponosząc w tym zakresie odpowiedzialności w rozumieniu przepisów prawa cywilnego.

   

III. Sprzedaż treści cyfrowych

     1. Sprzedaż treści cyfrowych udostępnionych na Portalu, odbywa się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

     2. Poprzez treści cyfrowe należy rozumieć dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej (np. klucze aktywacyjne), jak również treści cyfrowe dostarczane na nośniku materialnym (np. płyta CD, płyta DVD itp.).

     3. Umowa licencyjna zawierana jest pomiędzy licencjodawcą a Klientem Portalu będącym odbiorcą końcowym dystrybuowanych treści cyfrowych.

     4. Zawarcie umowy licencyjnej pomiędzy licencjodawcą a Klientem następuje w drodze akceptacji umowy licencyjnej podczas instalacji treści cyfrowych przez Klienta, lub wobec braku wymogu akceptacji umowy licencyjnej – na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2017.880 t.j. z dnia 2017.05.05 ).

     5. W przypadku treści cyfrowych dostarczanych na nośniku materialnym, właściciel Portalu  nie odpowiada za jakiekolwiek za wady oferowanego nośnika i nie odpowiada za wady treści cyfrowych, w szczególności za błędy dostarczonego oprogramowania itp. Za wady dystrybuowanych na jego Portalu treści cyfrowych, odpowiada wyłącznie licencjodawca.

     6. W przypadku treści cyfrowych dostarczanych i oferowanych na Portalu www.pinapple.pl na nośniku niematerialnym, za wady dystrybuowanych treści cyfrowych odpowiada licencjodawca.

   

IV. Realizacja zamówienia

 1.  Zamówienia na Portalu można składać poprzez witrynę internetową. W tym celu należy dokonać rejestracji konta użytkownika na stronie internetowej www.pinapple.pl (istnieje również możliwość złożenia zamówienie bez rejestracji) i dokonać akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu.
 2.  Zarejestrowany użytkownik Klient, ma możliwość dokonywania zakupów za pośrednictwem Portalu internetowego, stosownie do wskazanej oferty i ceny produktów oferowanych przez Sprzedającego, na zarejestrowanym przez niego koncie Sprzedającego na Portalu.

          Po dokonaniu rejestracji Klient otrzyma na podany adres e-mail link do strony internetowej aktywacji konta. Dokonanie aktywacji umożliwia zalogowanie do systemu. Aby dokonać rejestracji w sposób prawidłowy należy wypełnić wszystkie pola formularza rejestracyjnego zawierającego dane wymagane do założenia konta użytkownika.

Dokonując zamówienia, każdy Klient:

          - wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych teleadresowych w bazie Właściciela Portalu i przetwarzanie ich zgodnie z ustawą z dnia 29.09.1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016.922 t.j. z dnia 2016.06.28)

Właściciel portalu i jednocześnie administrator, za pośrednictwem Serwisu oraz innych form komunikacji zbiera i przetwarza poniżej wyszczególnione dane osobowe Użytkowników przekazywane podczas procesów rejestracji w Serwisie: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu

          Dane te będą wykorzystywane wyłącznie w celu:

           - realizacji umowy przez Sprzedającego,

           - informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez Portal Internetowy pinapple.pl jeśli Klient wyraził zgodę,

Każdy klient powinien zaakceptować postanowienia Regulaminu sprzedaży Portalu Internetowego.

     3. Podanie danych osobowych w formularzu jest dobrowolne, choć konieczne do realizacji umowy sprzedaży zawieranej pomiędzy Sprzedającym a Klientem.

     4. O zmianach w Regulaminie Klient zostanie powiadomiony przy pierwszym logowaniu po wejściu w życie zmian w Regulaminie. Akceptacja zmian w regulaminie odbywa się poprzez potwierdzenie/kliknięcie komunikatu na Portalu Internetowym. Odmowa akceptacji zmian Regulaminu jest równoznaczna z brakiem możliwości dokonywania zakupów.

     5. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia zmienionego Regulaminu w Portalu Internetowym z zastrzeżeniem, że transakcje rozpoczęte przed wejściem w życie tych zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych. Użytkownik dokonuje akceptacji zmiany regulaminu poprzez kliknięcie/potwierdzenie komunikatu na stronie logowania, na koncie Sprzedającego na Portalu.

     6. W celu zakupu produktów na Portalu Internetowym www.pinapple.pl należy kliknąć wybrany produkt i dokonać zamówienia.

     7. Sprzedający wystawia kupującemu potwierdzenie dokonania zakupu tj. rachunek bądź fakturę bez podatku VAT (na życzenie klienta). Dowód zakupu zostanie przekazany w formie elektronicznej na adres e-mail kupującego.

     8. Okres ważności złożonego zamówienia wynosi 3 dni. W przypadku braku kontaktu  Klienta ze Sprzedającym, po upływie tego terminu zamówienie jest anulowane.

     9. W przypadku odstąpienia od umowy, towar należy odesłać niezwłocznie po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną, nie później niż w terminie 14 dni w stanie niezmienionym (m.in nieaktywowanym) W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży towaru zakupionego w zestawie z innym produktem zwrotowi podlega cały zestaw.

   10. Koszty bezpośredniego odesłania (zwrotu) towaru do Sprzedawcy w związku z dokonanym odstąpieniem od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy ponosi Klient Portalu.

   11. Uprawnienia i obowiązki określone w pkt VI Regulaminu przysługują wyłącznie Klientom-Konsumentom Portalu dokonującym zakupu produktów w drodze umowy zawartej na odległość w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Dz.U.2017.683 t.j. z dnia  2017.03.30.

 


VII. Reklamacje

 1. Każdemu Klientowi, który zawarł umowę sprzedaży ze Sprzedającym udostępniającym towar na Portalu www.pinapple.pl przysługuje prawo do reklamacji.
 2. W przypadku wystąpienia usterki technicznej należy skontaktować się ze Sprzedawcą telefonicznie lub drogą elektroniczną na adres sklep@pinapple.pl.
 3. Po rozpatrzeniu zgłoszenia reklamacyjnego przez Sprzedawcę Klient otrzymuję wiadomość e-mail zawierającą dalszą instrukcję postępowania reklamacyjnego.
 4. Reklamowany towar należy dostarczyć na adres wskazany przez Sprzedającego. 
 5. W celu usprawnienia procedury reklamacyjnej Klientowi Portalu, który dokonuje reklamacji produktu zakupionego i doręczonego za pośrednictwem Portalu zaleca się, by w ramach takiej reklamacji wysyłał produkt bezpośrednio na adres serwisu przesłany drogą elektroniczną.
 6. Po rozpatrzeniu reklamacji Klient otrzymuje dokumentację serwisową opisującą wynik ekspertyzy serwisowej.
 7. Odbiór reklamowanego sprzętu następuje wyłącznie w miejscu i formie w jakiej towar ten został dostarczony do Sprzedającego.
 8.  Reklamowany sprzęt należy odebrać w terminie 30 dni od powiadomienia Klienta o zakończeniu procedur serwisowych. Jeżeli sprzęt nie zostanie odebrany w ww. terminie Sprzedający wezwie pisemnie Klienta do odbioru sprzętu w terminie 14 dni od daty doręczenia wezwania. Po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu Sprzedający jest uprawniony do naliczania opłat z tytułu bezumownego przechowywania sprzętu. Opłata ta wynosi 5% aktualnie obowiązującej stawki za 1 m2 powierzchni magazynowej w mieście siedziby sprzedającego naliczanej za każdy miesiąc przechowywania.
 9. Produkty oferowane przez Sprzedawcę posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy. Powyższe postanowienie nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Konsumenta wynikających z ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Dz.U. 2017.683 t.j. z dnia 2017.03.30).
 10.  W przypadku sprzedaży towaru w obrocie między przedsiębiorcami na podstawie art. 558 § 1 k.c. strony  umowy sprzedaży na Portalu wyłączają odpowiedzialność sprzedającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy, w szczególności ustalają, iż nie ponosi on żadnej odpowiedzialności także za wady ukryte przedmiotu sprzedaży.

 

Copyright © pinapple. All Right Reserved.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl